Vi fylgjer retningslinjene – dette er anbefalingane for ryggsmerter

«Harvard Blogg» har skrive ein blogpost der dei går gjennom resultata frå eit stort studie som viser at NSAIDS (betennelsesdempande medisin) ikkje har større effekt enn placebo mot ryggsmerter og derfor ikkje vert anbefalt som fyrsteval mot ryggsmerter (1). Vidare går dei gjennom retningslinjer for behandling utforma av American College of Physicians som viser at ikkje-medikamentell behandling er å føretrekke mot ryggsmerter (2).

Nyoppståtte korsryggsmerter av kortare varigheit enn 12 veker:
• Akutte ryggsmerter går oftast over av seg sjølv og er sjeldan farleg. Ynskjer du  å lindre smertene rår ein til  leddmanipulasjon i ryggsøyla, og /eller massasje, nålebehandling.
• Smertestillande som NSAIDS er IKKJE fyrstevalg.

Langvarige korsryggsmerter med varigheit over 12 veker:
• For pasientar med langvarige ryggsmerter rår ein først og fremst til fysisk aktivitet/trening (rørsle/balanse/styrke).
• Dette kan med fordel verte kombinert med behandling som manipulasjonsbehandling, nålebehandling, samt teknikkar for stressreduksjon og/eller kognitiv terapi.

Les meir her eller ta kontakt med oss om du har spørsmål eller treng hjelp.

1. Machado GC et al. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for spinal pain: a systematic review and meta-analysis. Annals of the Rheumatic Diseases 2017;76:1269-1278.

2. Qaseem A et al. Noninvasive Treatments for Acute, Subacute, and Chronic Low Back Pain: A Clinical Practice Guideline From the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2017;166:514–530.